Internat

Internat jest jednostką organizacyjną  MOW, spełniającą przede wszystkim funkcje opiekuńcze, wychowawcze . Zapewnia właściwe warunki bytowe, jest miejscem zamieszkania, na jego terenie wychowankowie spędzają czas wolny od zajęć szkolnych  i warsztatowych.

W strukturze organizacyjnej internatu funkcjonuje siedem grup wychowawczych. Przydział wychowanków do poszczególnych grup internatowych polega na promowaniu pozytywnych osiągnięć w resocjalizacji poprzez awansowanie wychowanka.

Praca w internacie zakłada prowadzenie opieki wychowawczej i obserwacji zachowania wychowanków, inspirowanie ich do rozwoju poznawczego i społecznego, modelowanie właściwych postaw, a także niwelowanie zachowań agresywno – przemocowych.